Licenčná zmluva k e-knihám

uzatvorená v zmysle ust. § 65 a nasl. Zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "Autorský zákon")

Autor: Mgr. Peter Kučera DIČ: 1039746466 (ďalej len "autor")
a nadobúdateľ: objednávateľ e-knihy (ďalej len "nadobúdateľ")
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o udelení licencie na používanie e-knihy (ďalej len "zmluva"):

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie elektronická kniha napísaná autorom podľa výberu uvedenom v objednávke. V ponuke objednávky sú tieto e-knihy: "Programujeme v Pythone (učebnica informatiky pre stredné školy)", "Programujeme v Pythone 2 (učebnica informatiky pre stredné školy)" a "Príručka pre učiteľa k učebnici Programujeme v Pythone", alebo (ďalej len "dielo").

  Licenciou sa na účely tejto zmluvy rozumie súhlas autora udelený nadobúdateľovi na použitie diela a oprávnenie nadobúdateľa dielo používať v rozsahu a za podmienok ďalej upravených v tejto zmluve.

 2. Odmenou za udelenie licencie sa na účely tejto zmluvy rozumie peňažná pohľadávka autora voči nadobúdateľovi vo výške stanovenej v čl. III. tejto zmluvy, ktorá predstavuje primeranú odplatu autora za poskytnutie licencie na použitie diela.
 3. Sociálne DRM. Dielo autora je prístupné bez ochrany šifrovaním vo formátoch PDF, epub a mobi. To znamená, že autor si vyhradzuje právo použiť v zaslanej e-knihe viditeľné aj skryté údaje, identifikujúce nadobúdateľa. Medzi inými môže použiť názov inštitúcie, obec a IČO nadobúdateľa. Používateľ s týmto opatrením súhlasí.
 4. Spoluautorstvo. Spoluautorom e-knihy Programujeme v Pythone 2 je Mgr. Jaroslav Výbošťok. Autor (Mgr. Peter Kučera) prehlasuje, že je splnomocnený nakladať s dielom Programujeme v Pythone 2 a zastupuje oboch autorov tohto diela.

Článok II.

Licencia

 1. Autor týmto udeľuje nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu na použitie diela. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť za udelenie licencie autorovi odmenu.
 2. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na používanie diela, čiže prezeranie a zobrazovanie na elektronickom zariadení pre svoju potrebu. Používateľ môže pre svoju osobnú potrebu vytvoriť aj elektronickú kópiu diela.
 3. Dielo sa nemôže komerčne využívať.
 4. Dielo je prístupné vo formátoch pdf, mobi a epub. Tieto formáty sú označené licenčným číslom.
 5. Územný rozsah licencie je územie členských štátov Európskej únie ku dňu 01. 01. 2016.
 6. Časový rozsah licencie je neobmedzený a platí od dátumu prijatia odmeny na účet autora.
 7. Nadobúdateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela.
 8. Obmedzenia. Dielo je chránené autorským zákonom. Nadobúdateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k dielu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane (okrem osôb a rozsahu uvedenom v bode dva). Nadobúdateľ nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa licencie uvedené v diele. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni dielo. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.
 9. Zákaz nelegálneho používania a Výhrada práv. Nadobúdateľ nemôže používať dielo pre akýkoľvek protizákonný účel. Nadobúdateľ berie na vedomie, že zaslaním diela a zaplatením za licenciu na použitie diela nedochádza k prenosu duševného vlastníctva autora. Všetky súčasti diela sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.
 10. Ukončenie. Práva nadobúdateľa vyplývajúce z tejto zmluvy sú automaticky ukončené bez upozornenia v prípade, že nadobúdateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy. V prípade takéhoto ukončenia musí nadobúdateľ ukončiť akékoľvek používanie diela bez nároku na vrátenie poplatkov autorovi.
 11. Oddeliteľnosť. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.
 12. Vyhlásenie o záruke. Nadobúdateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa dielo na vlastné riziko. Autor nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním diela nadobúdateľovi vznikne. Dielo, alebo jeho súčasti, sú poskytované s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti s používaním diela sú finálne a nadobúdateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak autor neurčí inak.

Článok III.
Odmena za udelenie licencie

 1. Nadobúdateľ sa zaväzuje autorovi zaplatiť odmenu za udelenie licencie pre objednané e-knihy podľa cenníka zverejnenom na stránke (objednávka)
 2. Odmenu za udelenie licencie zaplatí nadobúdateľ autorovi. Odmenu nadobúdateľ zaplatí formou bezhotovostného prevodu na bankový účet autora. Informácie k bezhotovostnej platbe sú nadobúdateľovi zaslané e-mailom po objednaní e-knihy.
 3. Autor po prijatí platby bezodkladne doručí nadobúdateľovi elektronickú knihu/knihy (podľa objednávky a úhrady) zaslaním e-mailu uvedeným v objednávke.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobúdateľ neuplatní zrážkovú daň z odmeny autora a autor si príjem z tejto zmluvy vysporiada sám v daňovom priznaní.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva sa uzatvára elektronicky, autor na základe elektronickej objednávky zasiela nadobúdateľovi podklady k úhrade odmeny. Zaplatením odmeny nadobúdateľ vyjadruje súhlas s touto licenčnou zmluvou.
 2. Akékoľvek zmeny zmluvy možno vykonať len v písomnej forme osobitným dodatkom k tejto zmluve so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
 3. Ak nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, vzťahy zmluvných strán, ktoré touto zmluvou nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom prijatia odmeny na účet autora.
 5. Zmluvné strany prehlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho nadobúdateľ zaplatil odmenu autorovi.

V Bratislave dňa 21. 8. 2017

© 2016, Mgr. Peter Kučera www.programujemevpythone.sk