Časté otázky

Otázky k Pythonu
Python stiahnete zo stránky www.python.org. V materiáloch používame Python verzie 3.x. V podstate je to jedno, aké je presné číslo verzie, dôležité je, aby začínalo číslom 3 (verzia Python 2.x sa zásadne odlišuje). Ak máte Windows XP, posledná funkčná verzia je Python 3.4.
Návod na inštaláciu vo Windows nájdete v kapitole číslo 2 v ukážke z učebnice Programujeme v Pythone.
K Pythonu sa dá vybrať viacero prostredí. Niektoré sú jednoduché a vhodnejšie pre začiatočníka, no sú aj robustnejšie prostredia, ktoré spĺňajú očakávania pre pokročilých. Súčasťou štandardnej inštalácie Pythonu je prostredie IDLE. Myslíme si, že toto prostredie postačuje pre začiatočníka, je jednoduché, netreba nič ďalšie inštalovať a interaktívny príkazový riadok sa dá využívať aj v bežiacej grafickej aplikácii (s knižnicou tkinter). Rovnako jednoduché pre začiatočníka je aj prostredie Thonny. Tiež sa dá v ňom kombinovať interaktívny shell s bežiacou grafickou aplikáciou, avšak je už potrebné ho doinštalovať. Pokročilejším používateľom odporúčame vyskúšať napr. prostredie PyCharm. V prostredí PyCharm, v prípade, že využívame tkinter, je potrebné na koniec programu umiestniť príkaz canvas.mainloop(). Tento príkaz zároveň zneprístupní príkazový riadok shell v bežiacej grafickej aplikácii.
Pri používaní knižnice tkinter je potrebné v niektorých prostrediach umiestniť na koniec programu príkaz canvas.mainloop(). Príkaz zabezpečí, aby aplikácia bežala v akomsi nekonečnom cykle, až kým sa nezatvorí okno. Pokiaľ tam tento príkaz nedáme, aplikácia všetko vykoný a skončí. Nevýhodou tohto príkazu je, že nám zneprístupní príkazový riadok, a teda nemôžeme do bežiacej aplikácie interaktívne zasahovať z príkazového riadku, čo často využívame pre zvýšenie názornosti. Aj z tohto dôvodu uprednosťnujeme pre začiatočníkov prostredia, ktoré to nevyžadujú napr. IDLE alebo Thonny
Veľkosť vytvoreného textu príkazom canvas.create_text() je vo Windowse ovplyvnená nastavením veľkosti zväčšovania / zmešovania textu priamo v operačnom systéme.
Otázky k e-knihám a k vyučovaniu
Učebnica je stavaná ako základný kurz programovania pre všetkých študentov strednej školy v rámci predmetu Informatika. Je určená na približne 33 - 38 hodín, čo sú dva polroky pri jednej hodine týždenne. Je na škole, v ktorých polrokoch preberie obsah učebnice. Ideálne je používať ju v prvom alebo druhom ročníku, prípadne v oboch ročníkoch v niektorom z polrokov.
Je to individuálne a záleží to od samotnej skupiny žiakov. Myslíme si, že prvá polovica učebnice (1. - 7. kapitola) sa dá používať v 8. alebo 9. ročníku ZŠ. Poznáme aj školy, ktoré ju v týchto ročníkoch využívajú. My na druhom stupni ZŠ viac využívame robotické stavebnice a jazyk Scratch. Python si nechávame až na strednú školu. Podľa nás je dôležité, že škola si môže vybrať jazyk, prostredie a nástroje a individuálne ich prispôsobiť podľa svojich individuálnych potrieb s ohľadom na prospešnosť pre žiakov a rešpektujúc štátny vzdelávací program.
Učebnica je rozšíreným kurzom programovania a je určená pre študentov, ktorí sa pripravujú na maturitu z informatiky alebo sa chcú naučiť programovať viac, ako len na základnej úrovni. Odporúčame ju napríklad na seminár z programovania. Svojim rozsahom pokrýva približne 66 až 90 hodín. Čiže jeden školský rok pri dvoch hodinách týždenne pri šikovnejších skupinách (prípadne vynechaní doplňujúcich kapitol). Pokiaľ sa chceme venovať podrobne všetkým kapitolám a vyriešiť všetky úlohy, tak môže obsah učebnice pokryť aj tri polroky (pri dvoch hodinách týždenne).
Našou snahou je zabezpečiť, aby testy v tejto e-knihe boli použiteľné na testovanie študentov na školách. Preto ich zasielame len učiteľom. Pokiaľ by boli dostupné širokej verejnosti, znížila by sa ich využiteľnosť vo vyučovacom procese. Veríme, že túto skutočnosť si uvedomujú aj učitelia a podľa toho postupujú.
Áno, môžete maturovať v jazyku Python. Je v kompetencii školy vybrať si programovací jazyk na vyučovanie na všetkých troch stupňoch vzdelávania vrátane maturitnej skúšky. Pre vyššie sekundárne vzdelávanie (vrátane maturantov) odporúčame (nie je to však povinné) jazyk Python. Informácie o používaní jazyka nájdete aj v metodickom usmernení: http://www.statpedu.sk/aktuality/metodicke-usmernenie-c12016 alebo aj v Cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky.
Áno, táto zbierka maturitných zadaní je určená aj študentom aj učiteľom.
Škola môže používať e-knihy v rovnakom čase toľkými používateľmi, koľko má zakúpených licencií. Napríklad, ak má škola 12 licencií, znamená to, že napríklad jeden polrok učebnice plnohodnotne aj pri domácej príprave používa 12 študentov a keď skončia s ňou pracovať, po tomto období ju používa iná skupina 12 študentov. Takáto licencia nie je časovo obmedzená. Časovým obdobím nemusí byť práve jeden polrok, obdobie môže byť aj dlhšie alebo kratšie, určuje si ho škola. Dôležité je dodržať, že v rovnakom časovom období používa e-knihu len toľko používateľov, koľko má škola licencií.
Cenníme si, že si kúpite e-knihu krátko po vydaní. Keď vydáme novú e-knihu a vznikne kombinácia e-kníh v zľavnenom balíčku, môžete si zvyšné knihy, ktoré ešte nemáte, dokúpiť len doplatením ceny do celého balíčka. Stačí, keď v objednávke uvediete túto skutočnosť v poznámke spolu s licenčným číslom dávnejšie zakúpenej e-knihy (pokiaľ bola zakúpená priamo cez stránku www.programujemevpythone.sk).
© 2016, Mgr. Peter Kučera www.programujemevpythone.sk