Niečo o jazyku Python

Autorom jazyka Python je Guido van Rossum - počítačový programátor, ktorý sa narodil a vyrástol v Holandsku. Python vznikol v roku 1991 a názov získal podľa Monty Pythonovho Lietajúceho cirkusu (autor bol jeho fanúšikom). V súčasnosti je Python veľmi populárny a jeho popularita ešte rastie. Je to moderný programovací jazyk, ktorý podporuje rôzne programovacie paradigmy. Python je freeware a open source. Používa ho CERN, Google, Facebook, YouTube, Mozilla a iní. Beží na rôznych platformách, napr. Linux, Windows, Mac. Python sa učia študenti na mnohých špičkových univerzitách ako svoj úvodný programovací jazyk (MIT, Berkeley, ...).

Komu je určená táto učebnica?

Učebnica je určená pre študentov strednej školy pre predmet informatika, je koncipovaná aj pre samoukov. Tiež môže pomôcť učiteľom, ktorí sa rozhodujú pre vyučovanie jazyka Python.

Podrobnejšie o učebnici

Podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre gymnáziá programovanie tvorí jednu z piatich oblastí ŠVP - Algoritmické riešenie problémov. V ŠVP sa zámerne neurčuje konkrétny softvér a programovací jazyk, ktorý má škola vyučovať. Výber programovacieho jazyka je v kompetencii školy a učiteľa. V našom školskom prostredí má zatiaľ najväčšiu tradíciu jazyk Pascal, resp. objektový Pascal v prostrediach Delphi a Lazarus. Dnes je už tento jazyk starý a v praxi sa takmer nikde nepoužíva. Učebnica vychádza z našich niekoľkoročných skúseností z vyučovania programovania na gymnáziu v jazykoch Pascal, Object Pascal a z ročnej skúsenosti v jazyku Python. Aj u nás v škole sme riešili neaktuálnosť Delphi a Lazarusu a aj vďaka inšpiráciám od RNDr. Andreja Blaha PhD. sme prešli na jazyk Python. Keďže na tento jazyk v tom čase neexistovala vhodná učebnica, rozhodli sme sa ju napísať. Bude nás tešiť, keď pomôžeme aj pomocou tejto učebnice, aj pomocou vzdelávania v Klube učiteľov informatiky spopularizovať tento jazyk aj na slovenských stredných školách.
Učebnica reflektuje obsahový a výkonový štandard ŠVP. Obsahuje kapitoly, ktoré podľa nás majú zvládnuť aj študenti, ktorí sa nebudú pripravovať na maturitu z informatiky. Obsah učebnice pokrýva základný kurz programovania v rozsahu približne 33 vyučovacích hodín, pričom niektoré z úloh odporúčame zadávať na domácu prípravu. Prvých 16 vyučovacích hodín je odčlenených siedmou kapitolou - Úlohy na opakovanie I. Ďalších 16 hodín končí štrnástou kapitolou - Úlohy na opakovanie II. Kapitola 15 - pracujeme s textom je doplňujúca kapitola, ktorá je vhodná pre šikovnejšie skupiny alebo šikovnejších študentov v skupine. Nie však pre svoju náročnosť, ale len z časového hľadiska.
Učebnica je názorná, obsahuje množstvo praktických úloh, využíva grafické prostredie knižnice tkinter. Študenti sa na začiatku naučia kresliť grafické útvary, používať cyklus a vetvenie, ovládať program klávesnicou a myšou. V závere budú tvoriť animácie a jednoduché hry. V závere učebnice je jeden záverečný test z nášho školského prostredia.

Čo hovorí ministerstvo školstva na vyučovanie Pythonu?

Ministerstvo školstva dňa 10. 6. 2016 schválilo metodické usmernenie, v ktorom sa píše:
"Štátny vzdelávací program neurčuje konkrétny softvér a programovací jazyk, ktorý sa má vo vyučovaní informatiky používať. Je v kompetencii školy vybrať si programovací jazyk na vyučovanie na všetkých troch stupňoch vzdelávania vrátane maturitnej skúšky. Pre vyššie sekundárne vzdelávanie (vrátane maturantov) odporúčame (nie je to však povinné) jazyk Pascal alebo Python. Jazyk Pascal môže byť vo vývojovom prostredí Lazarus alebo FreePascal." Usmernenie nájdete na: http://www.statpedu.sk/aktuality/metodicke-usmernenie-c12016

Dávame do pozornosti

Stránku https://www.facebook.com/programujemevpythone, kde môžete písať otázky alebo odozvy na učebnicu.
Učiteľom dávame do pozornosti aj Klub učiteľov informatiky v Bratislave na stránke: http://www.1sg.sk/itklub

Prajeme vám príjemné chvíle pri učení sa Pythonu :)
autor